Đĩa nhật kiểu sc1

Mô tả

Đĩa chữ nhật kiếu sc1
Đĩa chữ nhật kiếu sc1