Đĩa chữ nhật kiểu

Mô tả

Đĩa chữ nhật kiểu sc
Đĩa chữ nhật kiểu sc