Bát canh có nắp

Mô tả

Bát canh nhỏ có nắp
Bát canh nhỏ có nắp